لیسه مخصوص کاغذ دیواری

این ابزار جهت پخش یکنواخت ورق و کاغذ دیواری بر روی دیوار در سطوح مختلف با توجه به زوایای خاصی که در بردارد میباشد.

دسته مخصوص طراحی شده ، کاملا قالب دست کاربر بوده و وجود درز و شکاف بر روی آن از لیز خوردگی دست بر روی دسته جلوگیری مینماید و این امر از خستگی در مدت زمان طولانی میکاهد.


چاپ   ایمیل